ติดต่อมหาวิทยาลัย

Bangkok Thonburi University

ติดต่อมหาวิทยาลัย

16/10 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา เขต/แขวงทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โทร 02-800-6800-5,098-2540334 แฟ็ก 02-800-6806

หน่วยงาน สถานที่ เบอร์ภายใน เบอร์ตรง / แฟกซ์ อีเมล
ประชาสัมพันธ์ สำนักอธิการบดี 0,1101,1102,1103 02-8006800 [email protected]
เลขานุการอธิการบดี สำนักอธิการบดี 1322,1323,1324 02-4315391
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ อาคารสถานีโทรทัศน์ 2233
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาคารคณะนิติศาสตร์ฯ 1703
สำนักอธิการบดี สำนักอธิการบดี 1325 [email protected]
สำนักงบประมาณการเงิน สำนักอธิการบดี 1315,1207 [email protected]
สำนักกองทุน กยศ. สำนักอธิการบดี 1313,1314 [email protected]
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักอธิการบดี 1352 [email protected]
สำนักประกันคุณภาพฯ อาคารสำนักทะเบียนและวัดผล 1402 [email protected]
สำนักวิชาการ อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1203 [email protected]
สำนักทะเบียนและวัดผล อาคารคณะวิทยาศาสตร์ฯ 1204,1230,1300 02-4315514 [email protected]
ฝ่ายบุคลกร สำนักอธิการบดี 1232 [email protected]
สำนักวิทยบริการ อาคาร CC-ASEAN 2208 [email protected]
สำนักวิจัย อาคารคณะศิลปศาสตร์ 1403 [email protected]
สำนักพัฒนาตำราและสื่อ อาคารสำนักพัฒนาตำราและสื่อ 2401 02-4315395
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม อาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 1125 [email protected]
สถาบันภาษาต่างประเทศ อาคารอินเตอร์ 4003 [email protected]
BTU Sports Complex อาคาร Sports Complex 4444 02-4315396
สำนักกิจการนักศึกษา อาคาร Sports Complex 1126 [email protected]
สำนักทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ อาคาร CC-ASEAN 2003
ผู้อำนวยการสถาบันทางไกล 2120 028891700
BTU Badminton Court 4446
สถาบันทางไกล 2121 028891701
สถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2122
สถาบันภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) อาคารอินเตอร์ 4012 02-8006800
ศูนย์ปฏิบัติการโรงแรมและท่องเที่ยว 1111 024315380
หอพักนักศึกษา 2006