หน้าหลัก
สืบค้นงานวิจัย
สมัครสมาชิก
เพิ่มงานวิจัย
เพิ่มคณะ/สาขา
ออกจากระบบ
 
เพิ่มผลงานวิจัย
ชื่อผลงานวิจัย  
คำนำหน้าชื่อผู้วิจัย ชื่อ - นามสกุล  
รายชื่อคณะผู้วิจัย  
ปี พศ.  
คณะ  
สาขา  
Abstact  
เล่มเต็ม  

 
  Research ทั้งหมด
รหัส
ชื่อผลงานวิจัย
ผู้วิจัย
 342
111111111111111111111111
111111111111 111111111
 341
พฤติกรรมความยึดมั่นผูกพันต่อองค์การและผลการดำเนินงานของพนักงาน
ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
อ. อัจฉรา พุทธจันทร์
 340
เครื่องมือทางการตลาดของรถยนต์นั่งประหยัดพลังงาน (Eco Car)
อ. สมชาย ใจซื่อกุล
 339
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
อ. สุชาติ ปรักทยานนท์
 338
การพัฒนาระบบยืม-คืนหนังสือของสำนักวิทยบริการผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อ. ศุภกร ลิ้มคุณธรรมโม
 337
การศึกษาและพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรายบุคคลผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
อ. ศิรชญาน์ การะเวก
 336
ศึกษาผลการเรียนรู้ด้านความรู้ ทักษะปฏิบัติและเจตคติต่อวิชาระบบจัดการฐานข้อมูล
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
ที่เรียนโดยการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
อ. มธุรส ผ่านเมือง
 335
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขารัตนาธิเบศร์
อ. ชนนิกานต์ รอดมรณ์
 334
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการตกแต่งภาพด้วยโปรแกรม
โฟโต้ชอป (Adobe Photoshop CS3)
อ. ขวัญวรา โพธิวาระ
 333
รูปแบบการส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก
ดร. ณัชชา กริ่มใจ

[1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32