ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ
สำนักวิชาการ
สำนักทะเบียนและวัดผล
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
 
 

        กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา » ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


บุคคลากร   ประกันคุณภาพ   ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด/ลิ้งค์/อื่นๆ

ประกันคุณภาพ

 

สรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านงานวิจัย

โครงการจัดสรรระบบสารสนเทศ

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านงานทะเบียนและวัดผล

โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและเว็บไซต์ ของมหาวิทยาลัย

โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศและเวปไซต์เพื่อการเรียนการสอน

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพื่องานวิจัย

องค์ประกอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา  2554

1.1-1-1  แบบกลยุทธ์
1.1-1-2  รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554
1.1-1-3  รายงานการประชุมครั้งที่  4/2554
1.1-2-1  รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554 
1.1-3-1  แผนปฏิบัติการของกลุ่มงานประมาณและการเงิน ปีการศึกษา 2554
1.1-3-2  แผนปฏิบัติการ
1.1-4-1  แผนปฏิบัติการ
1.1-5-1  โครงการ
1.1-5-2  รายงานการประชุมครั้งที่  4/2554
1.1-6-1  รายงานการประชุมครั้งที่  2/2554
1.1-6-2  รายงานการประชุมครั้งที่  3/2554
1.1-6-3  รายงานการประชุมครั้งที่  4-2554
 

องค์ประกอบที่ 7 ประจำปีการศึกษา  2554

7.1-1-1  คู่มือประเมินผู้บริหาร
7.1-1-2  รายงานการประชุมครั้งที่  4/2554
7.1-1-3  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
7.1-1-4  เว็บไซต์
7.1-1-5  ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
7.1-2-1  รายงานการประชุมครั้งที่  1/2554
7.1-3-1  รายงานการประชุมครั้งที่  2/2554
7.1-3-2  รายงานการประชุมครั้งที่  4/2554
7.1-3-3  แบบประเมิน
7.1-4-1  รายงานการประชุมครั้งที่  1/2554
7.1-5-1  รายงานการประชุมครั้งที่  1/2554
7.1-5-2  แบบประเมินผู้บริหาร
7.1-6-1  แบบประเมินผู้บริหาร
7.1-6-2  รายงานการประชุมครั้งที่  1/2554, 2/2554, 3/2554, 4/2554
7.4-1-1  คำสั่งคณะบัญชีเรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.4-2-1  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.4-2-2
7.4-3 
7.4-3-1 แบบตารางประเมินความเสี่ยง
7.4-4-2 แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีการศึกษา 2554
7.4-5-1 รายงานการประชุมกลุ่มงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.4-5-2 รายงานการประชุมกลุ่มงานงบประมาณและการเงิน
7.4-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
7.4-6-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลุ่มงานฯ

องค์ประำกอบที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2554

9.1-1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554                                                                             9.1-1-2 คำสั่งกลุ่มงานงบประมาณและการเงิน มหาวิทยาลับกรุงเทพธนบุรี ที่ งปม.002/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มงานงบประมาณและการเงินประจำปีการศึกษา 2554
9.1-2-1 ประกาศกลุ่มงานประมาณและการเงินกรุงเทพธนบุรี เรื่อง นโยบายและแนวทางการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน
9.1-4-1 แผนประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2554
9.1-4-3 เว็บไซต์ระบบฐานข้อมูลด้านประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 
9.1-6-4 หน้าเว็บไซต์กลุ่มงานงบประมาณและการเงิน
9.1-7-1 การแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการประกันคุณภาพการศึกษา
9.1-8-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับกลุ่มงาน
9.1-8-2 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรม

-มกธ.7.1-1-1  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546(แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2  พ.ศ.2550)
-
มกธ.7.1-1-2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พ.ศ.2553
-
มกธ.7.1-1-3  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินสภามหาวิทยาลัย
-
มกธ.7.1-1-4  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  1/2554  วันที่ 21  มิ.ย. 2554 
-
มกธ.7.1-2-1  รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2554
-
มกธ.7.1-2-2  แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย  ประจำปี  2553-2557
-
มกธ.7.1-2-3  บอร์ดประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
-
มกธ.7.1-2-4  เว็บไซต์  www.bkkthon.ac.th
-
มกธ.7.1-2-5  รายงานการประชุมบุคลากร ครั้งที่ 1/2554
-
มกธ.7.1-2-6  รายงานการประชุม  สภามหาวิทยาลัยครั้งที่  10/2554 
-
มกธ.7.1-3-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนถ่ายทอดแผน  สู่การปฏิบัติและติดตามประเมินผลแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะ  5  ปี
-
มกธ.7.1-3-2  รายงานการประชุมคณะกรรมการฯครั้งที่  2/2554  และครั้งที่  3/2554
-
มกธ.7.1-4-1  โครงสร้างการบริหารของมหาวิทยาลัย
-
มกธ.7.1-4-2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พ.ศ.2553
-
มกธ.7.1-4-3  รายงานการประชุมบุคลากร  ครั้งที่  1/2554
-
มกธ.7.1-4-4  กล่องรับความคิดเห็น
-
มกธ.7.1-5-1  รายงานการประชุม  คณะกรรมการบริหารและวิชาการ  ครั้งที่  3/2554
-
มกธ.7.1-5-2  รายละเอียดอบรมหลักสูตร"นักบริหารการยุติธรรมทางปกครองชั้นสูง"
-
มกธ.7.1-5-3  รายชื่อบุคลากรและสถานศึกษา
-มกธ.7.1-6-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและวิชาการ ครั้งที่ 1/2554 
-
มกธ.7.1-6-2 รายงาน  การประชุมบุคลากร 1/2554
-
มกธ.7.1-6-3 สำเนาภาพถ่ายสำนักวิทยบริ การ,ระบบอินเตอร์เน็ต , ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง , ห้องปฏิบัติการสถานีวิทยุชุมชน
-
มกธ.7.1-6-4 สำเนาภาพถ่าย Walk way การปรับภูมิทัศน์ ป้ายชื่อต้นไม้
-
มกธ.7.1-6-5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-
มกธ.7.1-6-6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553
-
มกธ.7.1-6-7 คู่มืออาจารย์
-
มกธ.7.1-6-8 บอร์ดประชาสัมพันธ์
-
มกธ.7.1-6-9 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางานวิจัย
-
มกธ.7.1-6-10 คณะกรรมการสภาวิชาการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการคณะกรรมการบริหารในคณะต่างๆ
-
มกธ.7.1-6-11 เอกสารการมอบหมายงาน
-
มกธ.7.1-6-12 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553  ว่าด้วยการบริหารบุคคล
-
มกธ.7.1-6-13 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย์
-
มกธ.7.1-6-14 รายงานการประชุมบุคลากร  ครั้งที่  1/2554
-
มกธ.7.1-6-15 รายงานการประชุมบุคลากร  ครั้งที่  2/2554
-
มกธ.7.1-6-16 รายงานการประชุมบุคลากร  ครั้งที่  3/2554
-
มกธ.7.1-7-1 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
-
มกธ.7.1-7-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  10/2554 
-มกธ.7.3-1-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนระบบสารสนเทศที่  มกธ..055/2553  ลงวันที่  15  เมษายน  2554
-
มกธ.7.3-1-2  แผนระบบสารสนเทศ
-
มกธ.7.3-2-1  ฐานข้อมูลระบบบริหารการศึกษา
-
มกธ.7.3-2-2  ฐานข้อมูลด้านงานวิจัย
-
มกธ.7.3-3-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำแผนระบบสารสนเทศที่มกธ.055/2553  ลงวันที่ 15 เมษายน  2554
-
มกธ.7.3-3-2  รายการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ
-
มกธ.7.3-3-3  รายงานการประชุมครั้งที่ 10/2554
-
มกธ.7.3-4-1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนระบบสารสนเทศที่มกธ.055/2553  ลงวันที่  15  เมษายน  2554
-
มกธ.7.3-4-2  แผนปรับปรุงระบบสารสนเทศ
-
มกธ.7.3-4-3  ผลโครงการตามแผนปรับปรุงสารสนเทศ
-
มกธ.7.3-5-1  ระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา  (CHE  QA  ONLINE)
-
มกธ.7.3-5-2  ระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาและข้อมูลหลักสูตร  

-บฑ.7.1-1-1 คู่มือการประเมินตนเองตามบทบาทหน้าที่ ปีการศึกษา 2554

-บฑ.7.1-1-2 รายงานการประเมินตนเอง

-บฑ.7.1-1-4 รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2554

-บฑ.7.1-2-2 ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

-บฑ.7.1-3-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 7/2554

-บฑ.7.1-5-1 รายงานการประชุมครั้งที่ 6/2554

-บฑ.7.1-5-2 แบบประเมินผู้บริหาร

-บฑ.7.1-5-3 รายงานการประเมินผู้บริหาร