ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ
สำนักวิชาการ
สำนักทะเบียนและวัดผล
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
 
 

        กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา » สำนักทะเบียนและวัดผล


    สำนักทะเบียนและวัดผล


บุคคลากร   ประกันคุณภาพ   ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด/ลิ้งค์/อื่นๆ

ดาวน์โหลด/ลิ้งค์/อื่นๆ

 

 

แบบฟอร์มเอกสารทะเบียน
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารประชาสัมพันธ์ 
 

      รายชื่อบัณฑิตรับใบรับรองและระเบียนแสดงผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552

      วิธีการบันทึกข้อมูลนักศึกษา รายบุคคล, PDF  

      คู่มือบันทึกผลการเรียน

      คำร้องทั่วไป