ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
สำนักพัฒนาตำราและสื่อทางวิชาการ
สำนักวิชาการ
สำนักทะเบียนและวัดผล
สำนักแผนและประกันคุณภาพ
 
 

        กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา » สำนักทะเบียนและวัดผล


    สำนักทะเบียนและวัดผล


บุคคลากร   ประกันคุณภาพ   ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด/ลิ้งค์/อื่นๆ

สำนักทะเบียนและวัดผล มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ทำหน้าที่ปัจจุบัน สำนัก ทะเบียนและวัดผลเป็นส่วนงานบริการที่ให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการ และการเรียนการสอนของคณะ/ภาควิชาต่างๆ รวมถึงการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา คณาจารย์ ผู้ปกครอง ส่วนงานและองค์กรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก แยก

ภาระหน้าที่ออกเป็น 4 ฝ่าย

ฝ่ายทะเบียนเรียน
ฝ่ายประมวลข้อมูล
ฝ่ายทะเบียนประวัติ
ฝ่ายระเบียบการศึกษา
ปรัชญา (Philosophy)
ประเมินโปร่งใส่ ใสใจบริการ

ปณิธาน
มุ่งมั่นในการให้บริการที่น่าประทับใจ ในเวลาที่รวดเร็ว
โดยมีเกณฑ์และความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์
ให้การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนกับคณาจารย์ ติดตาม การดำเนินงาน และตรวจสอบการดำเนินการด้านการเรียนการสอน ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่คณะ ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้ โดยสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ตลอดเวลา