ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
 
 

       


    


บุคคลากร   ประกันคุณภาพ   ภาพกิจกรรม   ข่าวประชาสัมพันธ์   ดาวน์โหลด/ลิ้งค์/อื่นๆ

บุคคลากร

Untitled Document

 นายสุรชัย  สุภาวิตา  
คณบดี คณะบัญชี  
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บช.ม. สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

นาย  สมยศ  หวังอับดุลเลาะ  
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา(ชะรีอะฮฺ)  

 

ดร.  สมชาย  เซ็มมี  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา  
Ph.D (Department of Arabic and Literature), Aligarh Muslim University, India  

 

นาย  เชาวน์ฤทธิ์  เรืองปราชญ์  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (อุศูลุดดีน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

นาย  สามารถ  มีสุวรรณ  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (ปรัชญา)  

 

นาย  สมหวัง  บินหะซัน  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา  
ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (ชะรีอะฮฺ)  

 

นาย  ธนพันธุ์  พูลชอบ  
หัวหน้าสาขาการเมืองการปกครอง  
ศศ.บ. รัฐศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2), ศศ.ม. วิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และการพัฒนาบุคคล, กำลังศึกษา Ph.D (Public Administration)  

 

นางสาว  ทิพวรรณ  พฤฒากรณ์  
อาจารย์ประจำ  
 

 

นาย  ไพจิตต์  วงษ์พานิชอักษร  
อาจารย์ประจำ  
 

 

นางสาว  ฤทัยทิพย์  จันทร์สระแก้ว  
อาจารย์ประจำ  
 

 

นาย  รังษี  แก้วน้ำไสย์  
อาจารย์ประจำ  
 

 

นางสาว  ไลลา  หริ่มเพ็ง  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาอิสลามศึกษาเพื่อการพัฒนา  
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา(ครุศาสตร์อิสลาม)  

 

นางสาว  ณัชชามน  แสวงสุข  
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

 

นาย  ปริญญา  คุ้มมา  
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

 

นาย  ฐปนัท  สุขศรีภัทร์  
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

 

นาย  วีรพล  ทองคุปต์  
อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
 

 

นาย  นพพร  หงษ์จำรัส  
อาจารย์ประจำร่วมสอน  
 

 

นาย  ถิรวุฒิ  ประสังสิต  
อาจารย์ประจำร่วมสอน  
 

 

อาจารย  อัจฉรา  พุทธจันทร์  
 
 

 

นางสาว  วิไลลักษณ์  แก้วกระจ่าง  
รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
กศ.ม.(ภาษาไทย)  

 

นาย  ปราการ  เกิดมีสุข  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)  

 

นางสาว  วิระวัลย์  ดีเลิศ  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
ศศ.ม.ไทยศึกษา  

 

นางสาว  ศิริสุดา  ไกรวิจิตร  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
ศษ.ม. การสอนภาษาไทย  

 

ผศ.  วัฒนา  อุดมวงศ์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
อ.ม. ภาษาไทย  

 

ดร.  นภัทร  จันทรารมณ์  
หัวหน้าสาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

ดร.  ณัชชา  กริ่มใจ  
 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย  

 

ดร.  พงศ์เทพ  ศรีโสภาจิต  
 
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ดร.  ราวดี  สุริสระพันธุ์  
 
บริหารธุรกิจดุษฏีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 

ดร.  กิตติพงศ์  พูลชอบ  
 
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์  

 

นางสาว  อโณทัย  บุญยะบูรณ์  
หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

 

 อาจารย์เอกรัตน์  ไชยโชติช่วง  
โปรโมเตอร์เกียรติกรีรินทร์โปรโมชั่น  
 

 

 อาจารย์พิชิต  กาลจักร  
ตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
วท.ม(เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

 

 อาจารย์สุธาสินี  วิยาภรณ์  
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
ศศ.บ.อุตสาหกรรมท่องเที่ยว(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันราชภัฏนครปฐม คม.การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏนครปฐม บธ.ม.การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างปะเทศ)  

 

 ดร.สุชาติ  ปรักทยานนท์  
หัวหน้าสาขาการจัดการอุตสาหกรรม  
 

 

 นายสุรชัย  สุภาวิตา  
ตำแหน่ง คณบดี คณะบัญชี  
การศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต(บช.ม. สาขาการบัญชี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธบ. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

รศ.ดร.  พีรพงศ์  ทิพนาค  
 
 

 

อ.  เสงี่ยม  บุษบาบาน  
คณบดีคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.ม.  

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนม  วรรณศิริ  
คณบดี  
 

 

 อาจารย์ เพ็ญศรี  พงษ์ประภาพันธ์  
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น // ปีที่สำเร็จ : 2534 //  

 

 อาจารย์เพ็ญศรี  พงษ์ประภาพันธ์  
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์  
 

 

 อาจารย์โยธิน  ทองชาวนา  
หัวหน้าสาขาวิชาการตลาด  
 

 

 อาจารย์ ดร.เสาวนีย์  สมันต์ตรีพร  
หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการ  
 

 

รศ  ประไพศรี  โห้ลำยอง  
อาจารย์หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

รศ.  ระวิวรรณ  แสงฉาย  
คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์  
M.P.H.(Social Medicine) Hebrew University, ISRAEL//ค.บ. (ประถมศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย//วท.บ.(พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

รศ.  ระวิวรรณ  แสงฉาย  
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์  
M.P.H. (Social Medicine) Hebrew University, ISRAEL //ค.บ. (ประถมศึกษา)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย //วท.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ผศ.ดร.  พนม  วรรณศิริ  
คณบดี  
 

 

ผศ.ดร.  พนม  วรรณศิริ  
คณบดี  
วุฒิการศึกษา : M.B.A.(Business Admin.) Ateneo de Davao University, Philipplines // Ph.D.(Ed.Administration) University of Kansas, U.S.A. // M.S.(Ed.Administration) University of Kansas, U.S.A. // นศ.บ.(วิทยุ-โทรทัศน์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช // ป.ชั้นสูง (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร // กศ.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร


ความเชี่ยวชาญพิเศษ : การสื่อข่าวและการรายงานข่าว / การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ผลงานและประสบการณ์การทำงาน : ผู้ดำเนินรายการวิทยุกระจายเสียง / รายงานวิจัย  

 

ดร.  ธเนศ  ศิริศรีวรพันธุ์  
อาจารย์ประจำ  
Ph.D. in Demography (Inter. program) Institute for Population and Social Research, Mahidol University
Master of Science in Environmental Management (Inter. program dual degree) Fac. of Art & Science, University of San Francisco, USA Fac. of Environment & Resource Studies, Mahidol University
Bachelor of Science in Industrial Education - “Architectural Education ” Fac. of Industrial Education, King Mongkut’s Institute of Technology-Ladkabang  

 

นางสาว  ศิรชญาน์  การะเวก  
อาจารย์ประจำ  
วท.ม. (หารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 

 อาจารย์สิริมนต์  กาญจนนิวาสน์  
 
 

 

 อาจารย์วรายุ  ยุวานนท์  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ปุณยวีย์  วิเศษสุนทรกุล  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม  
 

 

 นางสาวนงลักษณ์  ศิริพิศ  
ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณและการเงิน  
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม  

 

อ.  วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  
รองอธิการบดี/อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.บ.ท., น.ม.  

 

 อาจารย์ธารินี  กิตติกาญจนโสภณ  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ตริฉัตร  ชื่นศิลป์  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ สุวิมล  จอดพิมาย  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ // ปีที่สำเร็จ : 2538 //  

 

 อาจารย์สุวิมล  จอดพิมาย  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพยาบาลศาสตร์  
 

 

นาง  กานต์สิรี  เผ่านาคธรรมรัตน์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

ผศ.  ล้ำศักดิ์  ชวนิชย์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
M.Sc. (Environmental Health Engineering) U.of Cincinnati, Ohio, USA.//วท.บ. (สุขาภิบาล) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

ผศ.  ล้ำศักดิ์  ชวนิชย์  
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
M.S. (Environmental Health Engineering) U.of Cincinnati, Ohio, USA. //วท.บ. (สุขาภิบาล) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

อ.  ตริฉัตร  ชื่นศิลป์  
หัวหน้าสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
วุฒิการศึกษา : นศ.ม. (การโฆษณา) มหาวิทยาลัยศรีปทุม // ศศ.บ. (ประวัติศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ______________________________________________________________________________ ความเชี่ยวชาญพิเศษ : การสร้างสรรค์งานโฆษณา/การเขียนบทโฆษณา/การรณรงค์เพื่อการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ / การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์ /การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ (IMC)  

 

นาย  มนตรี  ประดิษฐ์ผล  
อาจารย์ประจำ  
วท.ม (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ (วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

นางสาว  มธุรส  ผ่านเมือง  
อาจารย์ประจำ  
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยมหิดล บธ.บ. (การบริหารธุรกิจการตลาด) มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

 

 อาจารย์รัฐการ  ปรางมาศ  
อาจารย์ประจำสาขา  
Email : Phayalaw@hotmail.com  

 

 อาจารย์ตวงทอง  พชรพฤทธิภากร  
ตำแหน่ง หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
วท.ม.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยรังสิต
บธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

 

 อาจารย์คมสันต์  อินตา  
ตำแหน่ง อาจารย์/ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน  
1.(ศศม. สาขากฏหมายเศรษฐกิจ) คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม. สาขาการบัญชี) ม.ธุรกิจบัญฑิตย์ 3. บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ. สาขาการบัญชี) มศว.ประสานมิตร 4. เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ. สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มสธ 5. Mini MBA in Franchising Management 6.Certificate COSO Enterprise Risk Management, IIA from The Institute of Internal Auditors. 7.Certified Professional Internal Auditor of Thailand, (CPIAT) E-mail Aj.Jeng@hotmail.com  

 

 อาจารย์ธนาวัฒน์  ปัทมฤทธิกุล  
อาจารย์ประจำ  
คุณวุฒิ ศศ.บ. (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศศ.ม. (การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ)มหาวิทยาลัยนเรศวร บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)  

 

อ.  วาทิน  หนูเกื้อ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
 

 

 อาจารย์สมชาย  ใจซื่อกุล  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ศิรินทร์  เดชะไกสยะ  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุลี  ทองวิเชียร  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก // สาขาวิชาเอก : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) (การพยาบาลสาธารณสุข) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2544 //  

 

 อาจารย์ภัทรา  สง่า  
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์  
 

 

 อาจารย์สมรรถ  อมาตยกุล  
อดีตนักกีฬาฟุตบอลทีมชาติ  
 

 

นาง  กฤตยา  สุขประเสริฐ  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

อ.  เสถียร  โยวะผุย  
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
M.P.H. (Social Medicine) Hebrew University, ISRAEL.//วท.บ.(สุขาภิบาล) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

อ.  เสถียร  โยวะผุย  
รองคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  
M.P.H. (Social Medicine) Hebrew University, ISRAEL //วท.บ. (สุขาภิบาล) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

นางสาว  อรวรรณ  อินทร์ขาว  
อาจารย์ประจำ  
วท.ม (การจัดการลุ่มน้ำและสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วท.บ (วิทยาศาตร์สิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

นางสาว  ขวัญวรา  โพธิวาระ  
อาจารย์ประจำ  
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล บธ.บ. (บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมการบริการ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 

 อาจารย์เพชราภรณ์  วงค์หลวง  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์กุลธิดา  อินทรลักษณ์  
อาจารย์ประจำ  
ศศ.บ. (อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บธ.ม. (การจัดการการท่องเที่ยว) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต บัตรมัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)  

 

ผ.ศ.  สมัย  รื่นสุข  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
 

 

 นางสาวชลกนก  โฆษิตคณิน  
ตำแหน่ง อาจารย์  
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยนเรศวร บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ. คณะบัญชี สาขาการเงิน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

 

 อาจารย์ณัฐวุฒิ  พลศรี  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์หฤทัย  ปัญญาวุธตระกูล  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุไรวรรณ  มุทิตากุล  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (กายวิภาคศาสตร์) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2517 //  

 

 อาจารย์ธงชัย  เหมทานนท์  
อาจารย์พิเศษ  
 

 

นาง  วนิดา  เทศประสิทธิ์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

อ.  อภิศักดิ์  พันธุ์ประภา  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
วท.ม.(สุขศึกษา) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล//วท.บ.(โภชนศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

อ.  ว่าที่ร้อยตรีอภิศักดิ์  พันธุ์ประภา  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
วท.ม. (สุขศึกษา) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล // วท.บ. (โภชนศาสตร์) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

นางสาว  ชนนิกานต์  รอดมรณ์  
อาจารย์ประจำ  
วท.ม. (เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหิดล บธ.บ. (บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยเทคโนยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ  

 

 อาจารย์ทัชสน  พฤฒเศรณี  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  
คอ.ม.(คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

 

 อาจารย์เจษฎา  เฉิน  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม(ภาษาจีน)  
 

 

 อาจารย์ปัทมนันท์  พลเดช  
อาจารย์ประจำ  
 

 

ผ.ศ.  อ่อนน้อม  คนซื่อ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.บ.ท.  

 

 นางสาวสมาพร  ปัญญาวรายุทธ  
ตำแหน่ง อาจารย์  
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธม. กลุ่มวิชาบัญชีบริหาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธบ. สาขาการบัญชีต้นทุน) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Email : samaporn_panya@yahoo.com  

 

 อาจารย์ดนัย  เหลืองคชนารถ  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ ปิ่นทิพย์  บุณยชาต  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) (สุขศึกษา) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ // ปีที่สำเร็จ : 2536 //  

 

 อาจารย์พนิดา  ช่วงชื่น  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ กอบกุล  ชินชัยภูมิ  
นักกีฬาตะกร้อทีมชาติ  
 

 

นางสาว  นภสินี  นีลพันธ์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

รศ.ดร.  รุ่งโรจน์  พุ่มริ้ว  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
Ph.D. (Medical Education) U.of New South Wales Australia//M.P.H (สาธารณสุขศาสตร์) U.of Michigan, USA.  

 

รศ.ดร.  รุ่งโรจน์  พุ่มริ้ว  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
Ph.D. (Medical Education) U.of New South Wales Australia //M.P.H (สาธารณสุขศาสตร์) U.of Michigan, USA.  

 

 อาจารย์ศุภกร  ลิ้มคุณธรรมโม  
อาจารย์ประจำ  
บธ.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง บธ.ม. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ supakorn527@gmail.com  

 

ดร.  ศุภวัฒน์  ทาบุราณ  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
 

 

 นางสาวจารุณี  วัฒนกุล  
ตำแหน่ง อาจารย์  
การศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บัญชีบัณฑิต (บช.บ. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม Email : acc_jarunee_wat@hotmail.com  

 

 อาจารย์พิชญะ  ธรรมวรากุล  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์รัฐศาสตร์  โล่ห์ทอง  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ สายใหม  ตุ้มวิจิตร  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2547  

 

นางสาว  นันท์นภัส  ผลตาล  
อาจารย์ประจำ  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสยาม  

 

Mr.  Kenneth  Wilson Wellman  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

ดร.  ษากุล  สินไชย  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
Ph.D. (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่//MPHM. Asian Institute for Health Development, Mahidol University//พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

ดร.  ษากุล  สินไชย  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
Ph.D.วิทยาศาสตร์ (เภสัชศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ // MPHM. Asian Institute for Health Development, Mahidol University //พย.บ. (พยาบาล) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  

 

 อาจารย์จันทร์เพ็ญ  วิศัลยาขจรเดช  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ภัควลัญชญ์  ผาณิตพิเชฐวงศ์  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  
วท.ม.(สถิติประยุกต์) การจัดการระบบสารสนเทศ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยสยาม  

 

 นางสาวชเนตตี  คงปรีชา  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  
การศึกษา บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม บัญชีบัณฑิต (บช.บ. สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

 

อ.  ปรเมษฐ  เนติธรรมรักษ์  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.บ.ท.  

 

 อาจารย์จิราพรรณ  ศุภวัฒโนดม  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 นางสาวเจษฎาภรณ์  เรืองสา  
เลขานุการคณะ  
 

 

 อาจารย์ ชลธิชา  ชลสวัสดิ์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (จิตวิทยาคลินิกและชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยรามคำแหง // ปีที่สำเร็จ : 2547 //  

 

นาง  สุนิ  ประจิตร  
อาจารย์ประจำ  
บธ.ม. (บริหารธุรกิจการจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี บธ.บ. (บริหารธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 

 อาจารย์ นุชนาฏ  ไหวดี  
อาจารย์ประจำ  
 

 

นาง  นิตยา  มณีวงศ์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

อ.  ดวงพร  แหล่งหล้า  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช//ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช//พย.บ. (การพยาบาลและผดุงครรภ์ ) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  

 

อ.  ดวงพร  แหล่งหล้า  
อาจารย์ประจำ คณะสาธารณสุขศาสตร์  
ส.ม. (การจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช //ค.บ. (โภชนาการชุมชน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช//ส.บ. (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช //พย.บ. (พยาบาลและผดุงครรภ์) วิทยาลัยพยาบาลตำรวจ  

 

นาย  กฎกรณ์  เรืองธีระพันธ์  
อาจารย์ประจำ  
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดิสิต  

 

นางสาว  ชนิดาภา  ดีสุข  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี (บธ.ม.การบัญชี) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี (บธ.บ.การบัญชี) ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย(CPIAT)  

 

อ.  สมชัย  ทรัพย์ศิริผล  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.ม.  

 

 อาจารย์กัลยา  อินทรชาธร  
อาจารย์ประจำ  
 

 

 อาจารย์ กรองแก้ว  ราษฎรดี  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (สาขาการพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2550 //  

 

 อาจารย์นิภาดา  พลหาญ  
 
 

 

นางสาว  ณัฐวดี  รังสิยานนท์  
อาจารย์ประจำสาขาวิชาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 

 

นางสาว  อุมาพร  โวลา  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
รปศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.กรุงเทพธนบุรี  

 

นางสาว  อุมาพร  โวลา  
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
รปศ. (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.กรุงเทพธนบุรี  

 

อ.  ณฐพง  ภาษีผลเต็ม  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.บ.ท. น.ม.  

 

 นางสาววิยะดา  แสงสว่าง  
ตำแหน่งอาจารย์  
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี (บธ.ม.การบัญชี) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี (บธ.บ.การบัญชี) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 

 อาจารย์ ประทีป  ปํญญา  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ // ปีที่สำเร็จ : 2550 //  

 

 อาจารย์ภัทรพล  วรประชา  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยศิลปากร
วท.บ (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  

 

อ.  รัสรินทร์  พงษ์ลี้รัตน์  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.ม.  

 

 อาจารย์อิริยา  ผ่องพิทยา  
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ  
วท.ม (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
วท.บ (ชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

 

 นางสาวสุชญา  มานวกุล  
ตำแหน่งอาจารย์  
การศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การบัญชี (บธ.ม.การบัญชี) บริหารธุรกิจบัณฑิต การบัญชี (บธ.บ.การบัญชี)  

 

 อาจารย์ ทวีวรรณ  บุปผาถา  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สุขภาพจิต) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2538 //  

 

อ.  วรรณี  ทองคำเสน  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.บ.ท.  

 

นาย  พีรณัฎฐ์  ยาทิพย์  
อาจารย์ประจำ  
บธ.ม.(การเงิน) บธ.บ.(ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์)  

 

 อาจารย์ นาถสุดา  โชติวัฒนากุลชัย  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลแม่และเด็ก) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2544 //  

 

อ.  กนกลดา  โกมุทรินทร์  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.ม.  

 

 อาจารย์ สุธิดา  ธีระพิทยานนท์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ // ปีที่สำเร็จ : 2550 //  

 

อ.  ธนารัตน์  อนุวัฒน์ปรีชา  
อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์  
น.บ., น.ม.  

 

พล.ท.ดร  สมัยรบ  สุทธิวาทนฤพุฒิ  
อาจารย์ประจำ ปริญญาโท  
 

 

 อาจารย์ ฉวีวรรณ  ธีรสันต์ประเสริฐ  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาธารณสุขศาสตร์) (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2547 //  

 

 อาจารย์ ชุดาภา  เพิ่มวงศ์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2544 //  

 

รศ.  ปรียา  วิศาลเวทย์  
อาจารย์ประจำ ปริญญาโท  
 

 

 อาจารย์ สุชาติ  พันธุ์ลาภ  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2552 //  

 

รศ.  มัทยา  จิตติรัตน์  
อาจารย์ประจำ ปริญญาโท  
 

 

 ดร.สุดรัก  จิตต์หทัยรัตน์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก // สาขาวิชาเอก : สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ส.ด.) (การพยาบาลสาธารณสุข) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2546 //  

 

อ.  สถาปนา  พุทธจักร  
อาจารย์ประจำ ปริญญาโท  
 

 

นาย  นัทธี  บุตรดา  
เลขานุการคณะนิติศาสตร์  
 

 

 อาจารย์ รุจาภา  เจียมธโนปจัย  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2551 //  

 

นางสาว  อารียา  ธนามาศ  
เจ้าหน้าที่คณะนิติศาสตร์  
 

 

 อาจารย์ พวงทิพย์  เส็งเมือง  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (การบริหารการพยาบาล) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2529 //  

 

 อาจารย์ วิลาวัณย์  เพ็งพานิช  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (สุขศึกษา) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2540 //  

 

 อาจารย์ วิวัน  ละมนเทียร  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (บริหารการพยาบาล) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2543 //  

 

 อาจารย์ นิภาพันธ์  บุญรอด  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (สาธารณสุขศาสตร์) (พยาบาลสาธารณสุข) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2536  

 

 อาจารย์ อวัสดา  จันทร์แสนตอ  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ // ปีที่สำเร็จ : 2542 //  

 

 อาจารย์ ประภาศรี  เบญจศิริลักษณ์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลแม่และเด็ก) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2541 //  

 

 อาจารย์ วราภรณ์  ศิริจารุกุล  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2543 //  

 

 อาจารย์ นันทา  จังหาร  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2548 //  

 

 อาจารย์ ธนิดา  เธียรธำรงสุข  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2543 //  

 

 อาจารย์ อังคณา  มนัสสนิท  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลมารดาและทารก) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2548 //  

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉวี  มากพุ่ม  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2530 //  

 

 อาจารย์ สุวิมล  แสนเวียงจันทร์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาเอก : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) (ประชากรศึกษา) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2548 //  

 

 อาจารย์ วิสาลินี  นุกันยา  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลศึกษา (เด็กและวัยรุ่น) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2538 //  

 

 อาจารย์ บุษรินทร์  ทองมี  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) (การพยาบาลสาธารณสุข) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2542  

 

 อาจารย์ อรอุมา  สอนพา  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลมารดาและทารก) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2548 //  

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไข่มุกข์  มลิทอง  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : Master of Public Health (M.P.H.) สถาบันการศึกษา : I.P.H. University of the Philippines // ปีที่สำเร็จ : 2526 //  

 

 อาจารย์ มัณฑนา  วรศักดิ์วุฒิพงษ์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลศึกษา (การพยาบาลชุมชน) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2540  

 

 อาจารย์ จิรา  เติมจิตอารีย์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) (การบริหารการพยาบาล) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2530  

 

 อาจารย์ อังเนส  เจียจวบศิลป์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : Master of Arts in Nursing (M.A.S.) Nursing Science // สถาบันการศึกษา : University of The Philippines Manila // ปีที่สำเร็จ : 2541  

 

 อาจารย์ นิตยา  แย้มมี  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ // ปีที่สำเร็จ : 2550  

 

 อาจารย์ กรรณิกา  สมบัติวัฒนางกูร  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ // ปีที่สำเร็จ : 2547 //  

 

 น.อ.หญิงชูศรี  ยงยุทธ  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (การพยาบาลผู้ใหญ่) สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2542 //  

 

 อาจารย์ วลัยลักษณ์  พรหมทอง  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลมารดาและทารกแรกเกิด // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2550 //  

 

 อาจารย์ พรสุวรรณ  จารุพันธุ์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) (สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช) // สถาบันการศึกษา : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย // ปีที่สำเร็จ : 2540 //  

 

 อาจารย์พันตรีหญิงอุบลพรรณ  ธีระศิลป์  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาเอก MSN (Master of Science in Nursing) Psychiatric and Mental Health Nursing // สถาบันการศึกษา :University of Pennsylvania, USA // ปีที่สำเร็จ : 2536//  

 

 อาจารย์พิชชานันท์  กันพุ่ม  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การพยาบาลผู้ใหญ่ // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยคริสเตียน // ปีที่สำเร็จ : 2552//  

 

 อาจารย์จิรา  ขอบคุณ  
อาจารย์ประจำ  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท // สาขาเอก : พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (พย.ม.) การผดุงครรภ์ขั้นสูง // สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยขอนแก่น // ปีที่สำเร็จ : 2551//  

 

 นางวารินทร์  ขุนทองน้อย  
เจ้าหน้าที่ห้องปฐมพยาบาล  
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี // สาขาวิชาเอก : พยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) สถาบันการศึกษา : มหาวิทยาลัยมหิดล // ปีที่สำเร็จ : 2526 //