ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
  
 
รูปแบบการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต ”

      นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ สามารถดาวน์เอกสารรูปแบบการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ ได้ที่ http://www.bkkthon.ac.th/office.html?master_id=46&mod=callnumber ซึ่งประกอบไปด้วย

ทั้งนี้เมื่อนักศึกษาจัดทำรูปแบบการเสนอหัวข้อดุษฎีนิพนธ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำส่งจำนวน 5 ชุด ส่งหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ได้ที่  ดร.กมลพร  กัลยาณมิตร สำนักวิจัย  ชั้น 2 อาคารคณะสาธารณสุข(อยู่ติดกับอาคารสำนักอธิการบดี)

เบอร์โทรศัพท์  089-8217537 (ดร.กมลพร  กัลยาณมิตร) , 084-4572234 (นางสาวลัดดาวัลย์  กมลสินธ์)