ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  
 
  
 
ตำราเรียน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ”

 ตำราคณะรัฐศาสตร์ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

   

วิชา การบริหารการพัฒนา

 

 วิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ

 

   

 วิชา จริยธรรมของการบริหารรัฐกิจ

 

วิชา ทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์

 

   

วิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์

 

 วิชา โลกาภิวัตน์และการจัดการภาครัฐ

 

   

 


ตำราคณะศึกษาศาสตร์ ระดับ ปริญญาโท ปริญญาเอก

 

 วิชา  นโยบายและการวางแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น

 

 วิชา  สาระการศึกษา

 

   

 วิชา กฎหมายการศึกษา

 

 วิชา การจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

   

 วิชา การประกันคุณภาพการศึกษา

 

 วิชา ผู้นำทางวิชาการและการพัฒนาหลักสูตร

 

   

 วิชา ภาวะผู้นำของผู้บริหารมืออาชีพ

 

 วิชา ภาวะผู้นำทางการบริหารและความเป็นนักบริหารมืออาชีพ

 

   

 วิชา หลักทฤษฏี และปฏิบัติการบริหารการศึกษา

 

วิชา การจัดการนวัฒกรรมและระบบสารสนเทศ

 

   

 ตำราคณะบริหารธุรกิจ ระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

   

วิชา การงบประมาณ