:: มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี :: getExistedSetting(); if(empty($_REQUEST[language_code])){ if(empty($_SESSION[language_code])){ $_SESSION[language_code] = "TH"; } }else{ $_SESSION[language_code]=$_REQUEST[language_code]; } //print_r($_SESSION); if($_SESSION[language_code] == "TH") { echo "" ; } //$objLanguage->dbObj->debug=true; $Lang = $objLanguage->GetLanguageByCode($_SESSION[language_code]); $_SESSION[idlanguage] = $Lang[idlanguage]; $_SESSION[language_code] = $Lang[language_code]; $info = $objMain_Info->getExistedByLanguage($_SESSION[idlanguage]); //print_r($_SESSION); ?>
listDegree($_SESSION[idlanguage]) as $degree): ?>                                                    


 
 
Limit = 0; $paging = $objNews->GenNewsPageList("news.html?",$_SESSION[idlanguage], 10, $_REQUEST[page], $objNews->Limit); $page = empty($_REQUEST[page])?1:$_REQUEST[page]; $i=1+(($page-1)*$objNews->Limit); //$i=1; foreach($objNews->listNews($_SESSION[idlanguage],$_REQUEST[page],$objNews->Limit) as $news ): ?>
" "


listAnnounceByType($_SESSION[idlanguage],"general",10) as $announce): ?> listAnnounceByType($_SESSION[idlanguage],"education",10) as $announce): ?>
()
   
()
listMainGallery($_SESSION[idlanguage],$limit) as $_gallery): $img = $objImgGallery->getImgGalleryByIDGallery($_gallery[idgallery]); //$imgsize = getimagesize(str_replace("\\","/",realpath("gallery_images/"))."/".$_gallery[idgallery]."/".$_gallery[small_img]); ?>

dbObj->debug=true; foreach($objBanner->listBannerMain() as $banner): ?>