ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  


 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์

        กระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศเรื่องมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม่สุด คือ ประกาศลงวันที่ 7 สิงหาคม 2549  ในประกาศฉบับนี้ได้ระบุมาตรฐานการอุดมศึกษาว่ามี 3 ด้าน  ได้แก่ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  มาตรฐานด้านการบริหารจัดการการอุดมศึกษา  และมาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้
 ในด้านที่เกี่ยวกับนักศึกษา คือ มาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต  ซึ่งระบุว่า  “บัณฑิตระดับอุดมศึกษาเป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อการดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจ   มีความสำนึกและความรับผิดชอบในฐานะพลเมืองและพลโลก”
 จากมาตรฐานที่กำหนดข้างต้น  ในประกาศดังกล่าวได้ระบุตัวบ่งชี้ของมาตรฐานด้านคุณภาพบัณฑิต 3 ตัวบ่งชี้  ได้แก่

 1.  บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง  สามารถปฏิบัติงานและสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
 2. บัณฑิตมีจิตสำนึก  ดำรงชีวิต  และปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบ  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม
 3. บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ   มีการดูแล   เอาใจใส่    รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม
   มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้กำหนดลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ไว้เช่นกัน โดยลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ไว้ดังนี้
   

ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในวิชาชีพของตนเอง ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม 
 2. มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมในปัจจุบัน  โดยมีการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องชี้นำรูปแบบการดำรงชีวิต
 3. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำ มีวิธีดำเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย เช่น กตัญญู กตเวที การใช้ชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง   ความเกรงใจ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ และมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ฯลฯ
 4. เป็นผู้ที่รู้จักสิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย ตามสิทธิที่พึงมีต่อสังคมและปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยบนรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันยังประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติและมนุษย์โลกโดยส่วนรวม
   เมื่อพิจารณาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีความสอดคล้องกันดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

   

เมื่อพิจารณาลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตของกระทรวงศึกษาธิการ พบว่ามีความสอดคล้องกันดังตารางเปรียบเทียบต่อไปนี้

มาตรฐานคุณภาพบัณฑิต
ของกระทรวงศึกษาธิการ 
ลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1.  บัณฑิตมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์     ของตน  สามารถเรียนรู้  สร้างและประยุกต์ ใช้ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง สามารถปฏิบัติงาน และสร้างงานเพื่อพัฒนาสังคมให้ สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

1. มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและชำนาญการในวิชาชีพของตนเองทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม 
2.  บัณฑิตมีจิตสำนึก ดำรงชีวิต และปฏิบัติ     หน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  2. มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมกับลักษณะของสังคมในปัจจุบัน  โดยมีการนำคุณธรรมและจริยธรรมไปใช้เป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องชี้นำรูปแบบการดำรงชีวิต
3. มีจิตสำนึกและตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกล้ำ มีวิธีดำเนินชีวิตด้วยคุณลักษณะของความเป็นไทย เช่น กตัญญู กตเวที การใช้ชีวิตโดยอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง   ความเกรงใจ ความมีน้ำใจโอบอ้อมอารีต่อเพื่อนมนุษย์ และมี ความอ่อนน้อมถ่อมตน ฯลฯ

3.  บัณฑิตมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจมีการดูแล เอาใจใส่ รักษาสุขภาพของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม 

4.  ในส่วนของ “มีทัศนคติในการดำเนินชีวิตที่เหมาะสม”