ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  


ผศ.ดร.  บังอร  เบ็ญจาธิกุล  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

พลเอก  เชษฐา  ฐานะจาโร  
นายกสภา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 

พลโท  เจริญ  เบญจาธิกุล  
อุปนายกสภา  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  

 

ศ.ดร.  สายหยุด  จำปาทอง  
กรรมการ  
 

 

ศ.ดร.  ไชยยศ  เหมะรัชตะ  
กรรมการ  
 

 

รศ.ดร.  ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล  
กรรมการ  
 

 

รศ.ดร.  เกศินี  วิฑูรชาติ  
กรรมการ  
 

 

ผศ.ดร.  ชัยนรินทร์  วีระสถาวนิช  
กรรมการ  
 

 

ดร.  ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  
กรรมการ  
 

 

ผศ.  พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์  
กรรมการ  
 

 

นาง  อรุณี  ม่วงน้อยเจริญ  
กรรมการ  
 

 

นาย  คณิต  สายลิ่ม  
กรรมการ  
 

 

ผศ.  วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  
กรรมการ  
 

 

ฯพณฯ  วิษณุ  เครืองาม  
คณะที่ปรึกษา  
ราชบัณฑิตอดีตรองนายกรัฐมนตรี  

 

ศ.ดร.  บวรศักดิ์  อุวรรณโณ  
คณะที่ปรึกษา  
ราชบัณฑิตอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 

อ.  กว้าง  รอบคอบ  
คณะที่ปรึกษา  
อดีตอธิบดีกรมสามัญศึกษา/กรมพลศึกษา,ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

 

ดร.  ประพัฒน์พงศ์  เสนาฤทธิ์  
คณะที่ปรึกษา  
อดีตอธิบดีกรมวิชาการรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

 

รศ.ดร.  อุทัย  เลาหวิเชียร  
คณะที่ปรึกษา  
 

 

รศ.ดร.  รังสรรค์  ประเสริฐศรี  
คณะที่ปรึกษา