ปริญญาตรี 2 ปี(ต่อเนื่อง)     ปริญญาตรี 4 ปี     ปริญญาโท     ปริญญาเอก  


พลเอก  เชษฐา  ฐานะจาโร  
นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

พลโท  เจริญ  เบญจาธิกุล  
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

ผศ.ดร.  บังอร  เบ็ญจาธิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

ศ.ดร.  สายหยุด  จำปาทอง  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

ศ.  ไชยยศ  เหมะรัชตะ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

รศ.ดร.  ธำรงค์  อุดมไพจิตรกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

รศ.  เกศินี  วิฑูรชาติ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

ผศ.ดร.  ชัยนรินทร์  วีระสถาวนิช  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

ดร.  ศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

ผศ.  พรศักดิ์  ตระกูลชีวพานิตต์  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

อ.  อรุณี  ม่วงน้อยเจริญ  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

อ.  คณิต  สายลิ่ม  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  
 

 

ผศ.  วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  
กรรมการสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี